ELEKTRONICZNA KARTA MIOTU

 

Uruchomiony został elektroniczny formularz zgłaszania miotów:

 

https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

 

Za jego pośrednictwem możemy zgłosić miot, którego rodzice są zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, czyli posiadają numer rodowodu (PL)FPL … .

W przypadku gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu przebiega zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, tzn należy złożyć wniosek papierowy i załączyć kopię rodowodu ojca.

 

Proces elektronicznego zgłoszenia miotu:

* Hodowca wypełnia kartę miotu (dostępną na stronie: https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php)   potrzebuje do tego informacje z druku nadania przydomka hodowlanego (np. nr. rejestracyjny z druku przydomka) oraz numer SN z rodowodu matki miotu. Ważne, aby przydomek wpisany został dokładnie tak jak jest na druku (nie należy dokonywać zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL)
* Hodowca po wysłaniu karty miotu przesyła na adres klubu: dokumenty@scclodz.pl  potwierdzenie opłaty za rodowody zgłoszonego miotu
* W dokumencie miotu występują 4 strony:
- hodowca,
- klub, w którym jest zarejestrowany hodowca,
- klub właściciela kocura - ojca,
- Biuro FPL.

 

W przypadku gdy Klub hodowcy oraz klub właściciela kocura, zaakceptuje dokument, jest on kierowany do Biura FPL do sprawdzenia i wykonania.

 

W przypadku przynajmniej jednej odmowy proces jest zatrzymany, hodowca jest powiadamiany mailem i (dopiero) wtedy może dokument poprawić i wysłać go ponownie. Klub SCC będzie odrzucał karty miotu w przypadku, gdy:

 

  1. Hodowca nie prześle na adres klubu potwierdzenia dokonania opłaty,
  2. Hodowca będzie zalegał z opłatami rocznej składki członkowskiej,
  3. Hodowca zgłosi miot, którego rodzice (matka i ojciec) nie są zarejestrowani klubie należącym do FPL.

 

Poprawka polega na wygenerowaniu nowego dokumentu (stary błędny zostaje w bazie w celach archiwalnych)

 

Wprowadzona funkcjonalność pozwala na:
- szybkie, a tym samym sprawniejsze, generowanie dokumentów,
- wyeliminowanie problemów związanych ze słabą jakością skanów, bądź nieczytelnych wydruków,
- mniej literówek,

- formularz przed wysłaniem, w sposób automatyczny, sprawdzi większość typowych błędów występujących w karcie miotu.

 

 

 

 

 


top